លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្នើសុំភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី និងសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈអនឡាញ របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ឬហៅថា “លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់” គឺជាកិច្ចសន្យា ឬកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអគ្គិសនីកម្ពុជា និង អតិថិជនក្នុងការ ប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ។

សូមអានកិច្ចសន្យានេះ ឲ្យបានយល់ច្បាស់ មុនចុច “យល់ព្រម” ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវានេះ ។ នៅពេលលោក-លោកស្រី បានចុច “យល់ព្រម” មានន័យថា លោក-លោកស្រី បានយល់ព្រមគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះ និងទទួលខុសត្រូវលើការប្រើប្រាស់កម្មវិធី EDC APPS របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ។

អគ្គិសនីកម្ពុជា អាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌ គ្រប់ពេលដោយអនុលោមតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងជូនដំណឹងទៅលោក-លោកស្រី ក្នុងករណីដែលការកែប្រែនេះ ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ លោក-លោកស្រី ។

នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះ ពាក្យថា “លោក-លោកស្រី” “របស់លោក-លោកស្រី” សំដៅដល់អតិថិជន ឬម្ចាស់គណនីដែលប្រើប្រាស់សេវាស្នើសុំភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី និងសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈអនឡាញ របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ។

ពាក្យថា “យើង” “របស់យើង” សំដៅដល់អគ្គិសនីកម្ពុជា ។

1- ការពិពណ៌នាពីសេវាកម្ម

  1.1. ​​​​​​កម្មវិធី EDC APPS ប្រើបណ្តាញទូរគមនាគមន៍របស់ប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទចល័ត ដែលអាចឲ្យលោក-លោកស្រី ប្រើប្រាស់ងាយស្រួលពិនិត្យព័ត៌មាន និងស្នើសុំសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ។

  1.2 មុខងារសំខាន់ៗ របស់កម្មវិធី EDC APPS ៖

2- ថ្លៃសេវា និងបន្ទុក

កម្មវិធី EDC APPS អាចប្រើប្រាស់បានដោយឥតគិតថ្លៃ ។ ថ្លៃសេវា និងបន្ទុកអាចអនុវត្តនៅពេលលោក-លោកស្រីធ្វើប្រតិបត្តិការមួយចំនួន ដូចជាស្នើសុំសេវាកម្មបន្តចរន្តថ្មី ឬក៏សេវាកម្មផ្សេងៗទៀត ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធី EDC APPS ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថ្លៃសេវា និងបន្ទុក នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាគឺមាននៅលើ វេបសាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា http://www.edc.com.kh

3- កម្រិតការចូលប្រើប្រាស់

ដើម្បីបង្ការហានិភ័យដែលអាចកើតមានពេលណាមួយ លោក-លោកស្រីនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធី EDC APPS ក្នុងស្ថានភាពប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍លោក-លោកស្រីមិនស្ថិតក្នុងសភាពដើម ឬត្រូវបានកែប្រែ(Root ឬ Jail-break)។

4- ការតភ្ជាប់

អគ្គិសនីកម្ពុជាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអតិថិជនសម្រាប់ភាពមិនពេញលេញ ការខកខាន ការព្យួរ ឬការពន្យារណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធី EDC APPS ឡើយ រួមមាន ការបញ្ជូន ការផ្តល់សញ្ញា ឬការផ្តល់ដំណឹងណាមួយ ដោយសារកត្តាណាមួយមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា ។

5- ការថែរក្សាប្រព័ន្ធ

អគ្គិសនីកម្ពុជាអាចបន្ថែម ឬផ្អាកមុខងារណាមួយ ឬព្យួរប្រតិបត្តិការកម្មវិធី EDC APPS ឬសេវាកម្មណាមួយរបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលា ។

6- សុវត្ថិភាព

  6.1- ការប្រុងប្រយ័ត្នជាទូទៅ

លោក-លោកស្រីត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះ និងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រឹងប្រែងខ្ពស់បំផុតដើម្បីបង្ការការប្រើប្រាស់ និងការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយនូវកម្មវិធី EDC APPS នៅលើទូរស័ព្ទ និង/ឬ ឧបករណ៍នានារបស់លោក-លោកស្រី និងដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក-លោកស្រី ព្រមទាំងអត្តសញ្ញាណសុវត្ថិភាពនានាគ្រប់ពេលវេលា ។ ឧទាហរណ៍ ៖ មិនត្រូវអនុញ្ញាត ឬ បង្ហាញ អត្តសញ្ញាណសុវត្ថិភាពរបស់លោក-លោកស្រីទៅអ្នកផ្សេងឡើយ និងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាថា មិនមានអ្នកណាម្នាក់អាចមើលឃើញលោក-លោកស្រីបញ្ចូលអត្តសញ្ញាណសុវត្ថិភាពរបស់លោក-លោកស្រីឡើយ ។ មួយវិញទៀតលោក-លោកស្រីត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងនៅរក្សាឲ្យទាន់បច្ចុប្បន្នភាពនូវកម្មវិធី EDC APPS ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (OS) សម្រាប់ឧបករណ៍​ចល័ត/ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោក-លោកស្រី ។

  6.2- អត្តសញ្ញាណសុវត្ថិភាព

កម្មវិធី EDC APPS និងសេវាកម្មរបស់កម្មវិធីនេះត្រូវឲ្យប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណសុវត្ថិភាពដែលមាន លេខទូរស័ព្ទអ្នកប្រើប្រាស់ និងលេខកូដសម្ងាត់ PIN 4 ខ្ទង់ ។ លេខកូដសម្ងាត់ មិនត្រូវមានលក្ខណៈដូចជា ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត, លេខរៀងតគ្នា(Ex: 1234), លេខដែលងាយទស្សទាយ(Ex: 1111), ផ្នែកនៃលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក.. ។ល។

7- ការជូនដំណឹង

អគ្គិសនីកម្ពុជាជូនដំណឹងតាមសារ SMS តាមរយៈការចុះឈ្មោះប្រើកម្មវិធី EDC APPS និង Push Notification សម្រាប់ប្រតិបត្តិការមួយចំនួន ឬការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយ ឬការប្រកាសព័ត៌មានពីអគ្គិសនីកម្ពុជា។

8- កំរិតនៃការទទួលខុសត្រូវ

អគ្គិសនីកម្ពុជាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ណាមួយបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី EDC APPS របស់លោក-លោកស្រីឡើយ វាជាជម្រើសរបស់លោក-លោកស្រីក្នុងការ Download និង តម្លើងកម្មវិធីនេះ។ 

9- ការព្យួរ ឬការបញ្ឈប់កម្មវិធី EDC APPS

លោក-លោកស្រីអាចលុបចោលការប្រើប្រាស់កម្មវិធី EDC APPS គ្រប់ពេលវេលា ។ អគ្គិសនីកម្ពុជាអាចដកការចូលប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន ព្យួរ និងបញ្ឈប់ ការចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធី EDC APPS ឬ    សេវាកម្មណាមួយរបស់កម្មវិធីនេះដោយមូលហេតុណាមួយ ។

10- លក្ខខណ្ឌឯកជនភាព

អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ និងគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា លោក-លោកស្រីផ្តល់ការយល់ព្រមថា ៖

EDC APPS អាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីលោក-លោកស្រីទៅតាមប្រភេទស្នើសុំនៃសេវាកម្មផ្សេងៗ និងព័ត៌មានណាមួយអំពីអាកប្បកិរិយាប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងពង្រឹងសុវត្ថិភាព និងកែលម្អបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ ។

11- កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

អគ្គិសនីកម្ពុជា មាន ឬបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណមានសុពលភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់កម្មវិធី EDC APPS ។ ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ជាផ្នែកនៃកម្មវិធី EDC APPS អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចបង្កើតឡើងវិញ ចែកចាយ ឬបញ្ជូនទៅកាន់នរណាម្នាក់ ឬបានដាក់បញ្ចូលក្នុងឯកសារផ្សេងៗណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនពី អគ្គិសនីកម្ពុជា ។­

12- វិសោធនកម្ម

អគ្គិសនីកម្ពុជាអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់គ្រប់ពេលវេលា ។ ប្រសិនបើដូច្នេះអគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្តល់ដំណឹងតាមរយៈ គេហទំព័រអគ្គិសនីកម្ពុជា http://www.edc.com.kh ឬ វិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗ ។

13- ដំណោះស្រាយវិវាទ និងច្បាប់គ្រប់គ្រង

វិវាទណាមួយកើតឡើងពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ទាំងនេះ ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ អគ្គិសនីកម្ពុជា ដើម្បីដោះស្រាយស្របតាមគោលការណ៍ និងនិតិវិធីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា មុនពេលឈានដល់ការប្រឈមមុខតាមរយៈតុលាការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

General Conditions

These terms and conditions are an “Agreement” between you and Electricite Du Cambodge in relating to the use of EDC APPS.

Please carefully read this Agreement before ticking “Agree”. By ticking “Agree” via your mobile phone, means that you agree to all the terms, condition and notices contained in this Agreement and accept responsibility for your usage of EDC APPS.

EDC may change the “Agreement” at any time subject the applicable law. Except as indicated herein, we will inform you of changing that affect your rights and obligations.

Throughout this publication, the words “you” , “your” and “yours” refer to the account holder(s) in respect of the EDC APPS accounts accessible by using mobile phone.

“We” , “us” , “our” and “EDC” refer to Electricite Du Cambodge

1- Services Description

1.1 EDC APPS uses telecommunication networks of participating mobile network operator that allow you to access to our online services.

1.2 Key features of EDC APPS including:

2- Fee and Charges

EDC APPS is free to use. However, fees and charges may apply when you make a certain transactions or use specific products or online services request in EDC APPS. The detail of EDC’s fees and charges are available at EDC’s website, http://www.edc.com.kh.

3- Limitation of Services

In order to prevent any possible risks, you will not be allowed to use EDC APPS in the situation your device’s operating system is not genuine (Rooted or jail-broken).

4- Connectivity

EDC shall not be liable to a customer for incompleteness, unavailability, failure, interruption, suspension, or delay in EDC APPS including the transmission of any alerts or Notification or in receipt or execution of any instructions) due to any factors not under EDC’s reasonable control.

5- System Maintenance

EDC may add or disable any features or suspend the operation of EDC APPS or any its service at any time.

6- Security

6.1.      General Precautions

You shall take responsibility for and use your best endeavors to prevent any unauthorized use of, an access to EDC APPS on your mobile and/or other devices and to protect your personal information and security credentials at all times. For instance, you must not allow, disclose any other person and take care to ensure that no-one else can see you enter your security credentials. Moreover you must promptly update, and keep updated, the operating system and security software for your mobile device.

6.2.      Security Credentials

EDC APPS and its services require the use of security credentials that consist of phone number and 4-digit PIN code that will be required to log-on and confirmation of action while using EDC APPS. You should ensure that your 4-digit PIN code is strong and doesn’t contain such as your date of birth, sequential or repeating numbers that can be easily to guess (e.g., 1234, 1111), or path of your telephone number.

7- Notification

EDC may send or be requested to send an SMS to you when you register EDC APPS and request new password Whereas Push Notification for certain transaction or for marketing communications or announcement from us.

8- Liability

EDC will not be liable for any loss arising from your use of EDC APPS. It is your choice to download and install EDC APPS.

9- Suspension or Termination

You may cancel EDC APPS usage at any time. We may withdraw access at any time without giving prior notice, suspend and/or terminate your access to EDC APPS or to any its services for any reason.

10- Privacy term

Accordance with EDC’s internal policy, you provide your press consent and agree that: Personal information collected as part of your identity can be held by EDC for the purpose of enabling you to use the services provided and improving EDC APPS services.

11- Intellectual Property

EDC own or has obtained a valid license to use all intellectual property used in connection with the provision of EDC APPS. Information provided to you as part of EDC APPS may only be used for personal use and reference only and may not be reproduced, distributed or transmitted to any person or incorporated into any other document without EDC’s prior written consent.

12- Amendments

EDC may change the specific terms and conditions at any time. If so, we will publish on our website or any other method of electronic communications.

13- Dispute Resolution and Governing Law

Any dispute arising out of or in connection with specific terms and condition or use of any service will be resolved according to EDC’s customer suggestion and Complaint policy and Procedure before referring to the exclusive jurisdiction of Cambodia court.

END